Mei in progress

31.500 m2 of student housing

Mei in progress

31.500 m2 of ...

Mei in progress

15.000 m2 of loft apartments

Mei in progress

30.000 m2 of mixed-use program

Mei in progress

23.800 m2 of housing

Mei in progress

12.700 m2 of mixed-use program

Mei in progress

35.400 m2 of mixed-use program

Mei in progress

10.000 m2 of office space

Mei in progress

31.500 m2 of student housing

Mei in progress

31.500 m2 of ...

Mei in progress

15.000 m2 of loft apartments

Mei in progress

30.000 m2 of mixed-use program

Mei in progress

23.800 m2 of housing

Mei in progress

12.700 m2 of mixed-use program

Mei in progress

35.400 m2 of mixed-use program

Mei in progress

10.000 m2 of office space