Ga direct naar de inhoud

Visie op Stedenbouw

Met ruim 25 jaar aan kennis en ervaring in zowel stedelijke als architectonische transformatieprojecten, werkt Mei architects and planners aan gebiedsontwikkelingen met sterk onderscheidend vermogen. Een krachtige gebiedsvisie vraagt om specifieke en slimme oplossingen. Daarom creëert Mei waarde met een identiteitsvol ontwerp dat aansluit bij de opgave. Het belang van de stad, gebruiker en natuur staan hierbij centraal. Door bestaande en nieuwe structuren heel precies maar robuust met elkaar te verweven, sturen wij op de ruimtelijke condities die nodig zijn om groene, gemengde en levendige steden te laten ontstaan. Het resulteert in een toekomstbestendig en adaptief plan, met ruimte voor initiatief en nieuwe inzichten.

Stedenbouw is nooit af; de fasering in tijd en programma speelt daarbij een evidente rol. Met onze integrale aanpak zijn ook duurzaamheid en mobiliteit onderdeel van een plan. Daarnaast zorgen we dat het doorlopend getoetst kan worden op financiële haalbaarheid. Vanwege onze kennis van zowel stedenbouw als architectuur werken we gemakkelijk op verschillende schaalniveaus. Daarbij zijn stedenbouwkundige massa, gebouwtypologie en menselijke maat altijd verweven. De bijbehorende beeldkwaliteitsplannen zorgen voor extra onderscheidend vermogen waarbij architectuur, openbare ruimte en stedenbouw elkaar versterken.

Context

Mei start een project vanuit een cultuurhistorische verkenning en duikt daarmee in het geheugen van de plek. Wij maken de historische en verhalende context eigen en bouwen voort op reeds aanwezige kwaliteiten van de bestaande gebouwen. Voorbeeld hiervan is het Kabeldistrict in Delft, waar heel zorgvuldig is ontworpen vanuit de structuur van het bestaande industrieel erfgoed. Door een specifieke gebouwtypologie toe te passen, vermengd de bestaande fabriek zich met het nieuwe programma. De geschiedenis blijft op verschillende niveaus aanwezig draagt bij aan de herkenbaarheid en circulariteit van het gebied.

Ook het bestaande gebruik kan bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuw plan. Mei beseft zich hoe een plek in het geheugen van mensen staat en dat lokale initiatieven een grote bijdrage kunnen leveren aan de verbinding met de plek. Voor veel projecten gaat Mei daarom eerst in gesprek met de gebruikers, bewoners en placemakers. Zoals bij het OPG-project in Utrecht, of de Fenixloods op Katendrecht, waar de stadsmakers het gebied al een zekere identiteit hebben gegeven. Door met elkaar in gesprek te gaan, wordt onderzocht op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren aan de permanente ontwikkeling van het gebied. Zo worden de krachten gebundeld in de verdere ontwikkeling van de plek.

Nieuwe esthetiek

In het ontwerpproces beperkt Mei architects and planners zich niet tot het scheppen van de juiste condities, maar sturen we ook aan op de beeldkwaliteit van het plan. De grote schaal, die vaak aanwezig is in voormalig (industriële) transformatiegebieden, wordt van constructie tot gevelontwerp omarmd voor het vormgeven van een haast sublieme ervaring.

Het werk van Mei kenmerkt zich door een mate van tegenstrijdigheid in precisie en controle: er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen de elementen die met hoge zorgvuldigheid worden ontworpen en gecontroleerd, tegenover een acceptatie van het onvoorspelbare en veranderlijke dat onvermijdelijk is in een ontwikkel-/bouwproces. Juist deze acceptatie en een flexibele houding zorgen voor een extra laag van betekenis en zijn cruciaal in een ontwikkel- of bouwproces van met name grootschalige stedenbouwkundige projecten. Het toepassen van beeldbepalende en verhalende elementen draagt bij aan een sterke identiteit en het onderscheidend vermogen van de plek.

Community

Het ontstaan van gemeenschappen van mensen die betrokken zijn bij hun leefomgeving is van essentieel belang voor een geslaagde stad. De kracht van Mei zit in het combineren van verschillende programma’s. Hiervoor wordt geput uit de kennis en ervaring die Mei de afgelopen 25 jaar heeft opgedaan, waaronder bij het Lloydkwartier in Rotterdam. De mix van wonen, werken en recreatie, met name in de actieve plint, en gemeenschappelijke buitenruimtes op het dak dragen sterk bij aan de vorming van een community. Zo wordt een gebied geen monofunctionele woonwijk, maar een levendig woon-, werk- en verblijfsgebied met een gevarieerd activiteitenprogramma verspreid over de hele dag. Deze 24/7 programmering draagt tevens bij aan de sociale veiligheid van het gebied.

Ook op het schaalniveau van typologie komt Mei met specifieke oplossingen. Om ontmoeting te stimuleren, wordt de openbare ruimte optimaal benut voor verblijf en behoort het tot gemeenschappelijk domein. Door binnen sterke structuren ruimte te bieden voor persoonlijke invulling, ontstaat eigenaarschap. Op die manier is de gebruiker betrokken bij, en aangetrokken tot, haar directe leefomgeving. Dat is erg belangrijk, want het zijn de gebruikers die de plek vormen.

Gebruikersvrijheid

Bij omvangrijke stedenbouwkundige ontwikkelingen is toekomstbestendigheid en adaptiviteit fundamenteel. Het is daarbij essentieel dat zowel nieuwbouw als bestaande bouw – met daarbij horende kenmerken in schaal, maat en architectuur – op een slimme en menselijke wijze worden ingepast en geschikt worden gemaakt voor verschillende programma’s. Mei ontwerpt vanuit open structuren; open bouwen waarin verandering bij voorbaat is opgenomen en de juiste condities worden geschept voor eigen invulling. De aanwendbaarheid van het gebied geeft daarbij flexibiliteit en ruimte om in de toekomst ander gebruik te faciliteren. Het Kabeldistrict, waarbij ruimte wordt geboden aan zowel start-ups als scale-ups, is een mooi voorbeeld van de manier waarop ondernemers kunnen groeien en ontwikkelen, zonder hun plek in de gemeenschap te verliezen. Hierdoor kunnen ondernemers zich ontwikkelen als stadsmakers die bijdragen aan de identiteit van het gebied.

Nieuwe waardesystemen

Mei loopt voorop in het integreren van (stads)natuur. Het is van belang om bestaande ecologische structuur te versterken en tegelijkertijd ruimte te scheppen voor nieuwe natuur. Juist in een compacte, hoog stedelijke omgeving is de natuurinclusiviteit en biodiversiteit onderdeel van de leefomgeving en telt elke vierkante meter. In het Kabeldistrict zijn meerdere lagen van natuur aanwezig; zowel ondergronds, op maaiveld niveau, en op hoogte, door middel van de nieuwe typologie van het Delfste dak.

Tevens kent Mei de laatste stand van zaken op het gebied van wet- en regelgeving omtrent milieu, mobiliteit, wind, bezonning, hittestress en wateraccumulatie. Een voorbeeld waarbij al deze aspecten goed samen komen, is het Burgemeesterkwartier in Gouda, waarbij een volledig autovrije wijk wordt ontworpen en daarmee ruimte ontstaat voor een continuerend landschap van groen en water. Met nieuwe mobiliteitsstrategieën wordt er ingezet op gezamenlijk gebruik van de buitenruimte. Door slim gebruik van zon, koelte en wind, ontstaat een prettig leefklimaat. En door de integratie van groen in het stedenbouwkundig plan, wordt de biodiversiteit in het verblijfsgebied verhoogd. Mei neemt verantwoordelijkheid voor het bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Toekomstbestendige, gezonde stedenbouwkundige plannen zijn daarbij elementair en essentieel.