Ga direct naar de inhoud

Burgemeesterkwartier

Stedelijk woongebied met een sterk landschappelijk karakter

Het Burgemeesterkwartier wordt herontwikkeld tot stedelijk woongebied met een sterk landschappelijk karakter. Deze voormalige Blokkerlocatie is het meest zuidoostelijk gelegen perceel van bedrijventerrein Goudse Poort. De belangrijkste kernwaarde voor de transformatie is het combineren van het Goudse Landschap en een robuuste, stedelijke structuur. Hierdoor wordt een bijzondere, gezonde en veilige leefomgeving gerealiseerd waar toekomstige gebruikers en bewoners kunnen genieten van de natuur die Gouda te bieden heeft, ook op een binnenstedelijke locatie.

Project info

Status
In development

Opdrachtgevers
White House Development

Programma
600 woningen en 2000 m2 voorzieningen

Grootte
45.000 m2 GFA

Conceptuele impressie van mensen op straat en bomen

Locatie

Qua infrastructuur heeft de locatie veel potentie; binnen enkele minuten zijn zowel het station als de snelweg A12 te bereiken. In de huidige situatie is de locatie echter alleen vanaf de Antwerpseweg te bereiken. In de studie naar de herprofilering van het Burgemeesterkwartier is rekening gehouden met een nieuwe ontsluiting aan de oostzijde, bedoeld voor zowel snel als langzaam verkeer.

Het nieuwe Burgemeesterkwartier heeft een oppervlakte van ruim 45.000 m2 en vormt een scharnierpunt tussen het bedrijventerrein Goudse Poort en de woonwijken van Bloemendaal. Zowel aan de noordzijde als aan de oostzijde liggen woongebieden, en aan de westkant liggen bedrijvenpanden. Ten zuiden ligt infrastructuur: de Burgemeester Jamessingel en de spoorlijn, maar ook het te ontwikkelen Spoorpark.

De Blokkerlocatie voor transformatie. Drie grote platte gebouwen in een groene omgeving
Situatie in 2018

Landschap en identiteit

Het Hollandse landschap is op het gebied van natuur en cultuur in onze identiteit geborgd en heeft een groot aandeel in de Nederlandse kunstgeschiedenis. Vanuit onze geologische structuur heeft Nederland van oorsprong een sterke relatie met water. Gouda is één van de gebieden waar water integraal onderdeel is van ruimtelijke vraagstukken. Zichtbare waterstructuren domineren het natuurlijke en stedelijke landschap. Tegelijkertijd weet de gemeente slim om te gaan met de waterhuishouding van het veenlandschap, en zijn de ambities op gebied van vergroening en duurzaamheid van betekenis. In het Burgemeesterkwartier worden deze landschappelijke kwaliteiten samengebracht tot een prettige en gezonde woonomgeving.

Mensen verbinden met natuur

Het Burgemeesterkwartier verbindt mensen met het Goudse Landschap. De leefomgeving wordt intensief doordrongen door groen en water, en auto’s en verkeer verdwijnen naar de achtergrond. Er is plek om te spelen, aan het water te zitten en te genieten. Voor de beplanting en begroeiing wordt een uitgebreid plan gemaakt met aandacht voor duurzaamheid, natuurinclusiviteit en klimaatbestendigheid. De nieuwe natuur moet niet alleen de seizoenen doorstaan, maar ook bestand zijn tegen hittestress, bodemdaling, variërend grondwater en oppervlaktewater. Beheer en onderhoud worden afgestemd op het ontwerp, zodat de informele, landschappelijke kwaliteiten aansluiten bij de oevers in het gebied.

De kwaliteit van het landschap komt terug in de robuustheid van de openbare ruimte. Veranderingen kunnen worden geabsorbeerd. Dat is belangrijk; niet alleen nu, maar ook op lange termijn moet het plan mee kunnen groeien met haar gebruikers. Dit biedt een hoge mate van toekomstbestendigheid.

3D impressie van de Burgemeesterkwartier

Mensen verbinden met elkaar

Echte duurzaamheid begint bij sociale duurzaamheid. In het plan zijn 600 appartementen/woningen opgenomen, waarbij wordt voorzien in een grote diversiteit aan woning- en tuintypes, geschikt voor een variatie aan doelgroepen. Een sterk sociaal deel draagt bij aan de inclusiviteit en sociale veiligheid van het gebied. Mensen van alle soorten en maten, maar met eenzelfde mindset en interesse, worden straks buren.

Autoluw en deelmobiliteit

Voor alle bewoners is contact met de omgeving van groot belang. Het Burgemeesterkwartier krijgt zowel privé- als collectieve tuinruimtes, en de auto verdwijnt naar de achtergrond. Door onder andere half-ondergrondse en overdekte parkeervoorzieningen in het plan op te nemen zijn er geen geparkeerde auto’s zichtbaar. De ligging (nabij intercitystation Gouda) maakt deze locatie uitermate geschikt voor alternatieve vormen van mobiliteit. Daarom is dit ook een van de twee pilotlocaties van de Citydeal Elektrische mobiliteit. Behalve elektrische deelauto’s worden er ook kwalitatief goede fietsenstallingen opgenomen en wordt er uitgezocht of het aanbieden van deelscooters, deelbakfietsen en/of deel-e-bikes interessant is.

Spoorzone

Het Burgemeesterkwartier is een onderdeel van een grotere bouwopgave in de Spoorzone en een scharnierpunt tussen wonen, werken, recreëren en verkeer. Met een zorgvuldige ruimtelijke opbouw worden de verschillende wijken stedenbouwkundig met elkaar verbonden, en ontstaan mogelijkheden om aan te sluiten op toekomstige ontwikkelingen in de Spoorzone. Vanwege de grote vraag naar stedelijk wonen in de randstad, dicht bij een openbaar vervoerknooppunt, is in de gehele Spoorzone ruimte voor ruim 1000 nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen en in verschillende categorieën, zoals sociale huur, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Behalve een gevarieerd woonmilieu binnen de Spoorzone wordt ook ingezet op nieuwe werkfuncties, kantoren en voorzieningen.

Timeline

19 mei 2021

  • Nieuws
  • geen categorie

15 februari 2021

  • Nieuws
  • publicatie
01 slides

Strategische Planning nodig? Werk samen met Mei.

Mei architecten en planners heeft jarenlange expertise in het ontwerpen van stedenbouwkundige plannen.

Volgend project

Kabeldistrict Delft

Metamorfose van voormalige kabelfabriek
Kabeldistrict street render