Ga direct naar de inhoud

Privacystatement

Dit is het privacystatement van Mei architects and planners gevestigd te Rotterdam aan de Schiehavenkade 150. Mei architects and planners is een handelsnaam die valt onder Smartlab Holding BV en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 24349518.

Uw privacy is belangrijk voor Mei. Daarom laten we middels ons privacystatement zien welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en wat we met deze gegevens doen.

Toepasselijkheid

Dit privacystatement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een emailbericht, inschrijving voor onze digitale nieuwsbrief of het verstrekken van uw contactgegevens op een visitekaartje. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze relaties en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Mei is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Dit privacystatement geldt niet voor werknemers, stagiaires en sollicitanten.

Gebruik van persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van onze relaties die wij (mogelijk) verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijf waarvoor u werkzaam bent of waarvan u eigenaar bent – indien van toepassing
  • Functie
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummers
  • E-mailadres

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van onze digitale nieuwsbrief, uitnodigingen en relatiegeschenken
  • Contact met u opnemen of onderhouden
  • U informeren over wijzigingen
  • Het debiteuren – crediteuren beheer

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Mei architects and planners zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan onze activiteiten publiceren op onze website of onze social media kanalen, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mei-arch.eu ter attentie van Carmen Aanen-Meuldijk.

Wijzigingen privacystatement

Het kan voorkomen dat dit privacystatement in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mei-arch.eu of per telefoon (+31 10 425 22 22).